Національний університет "Львівська політехніка"
Хустський навчально-консультацiйний центр

Менеджмент

Студенти отримують необхідні знання і практичні навички у сфері виробничої діяльності, послуг, туризму, готельного господарства; управління зовнішньоеконо­мічною діяльністю, митною справою, валютно-фінансовими і кредитними відносинами; матеріально-технічного постачання, дистрибуції, складування і транспортування товарів, надання інформаційних та інших видів послуг, та можуть вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, узгоджувати логістичну, маркетингову та виробничу стратегії, приймати системні рішення щодо організування міжнародних ланцюгів поставок; системного аналізу і прогнозування розвитку конкурентного середовища, антимонопольної експертизи, захисту економічної конкуренції, захисту інтелектуальної власності, захисту прав споживачів, антимонопольного регулювання, аналізування і планування діяльності організацій; національної економіки, їх діяльність пов’язана із впровадженням різноманітних інноваційних проектів. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку – 36 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 48 кр., модулі професійної та практичної підготовки – 156 кр.

Ключові результати навчання

Знання з предметної області

 • Базові принципи реалізації загальних функцій управління організацією.
 • Теоретичні та прикладні засади розроблення та реалізації оперативних рішень; основи функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень.
 • Методи оперативного управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність).
 • Сучасні підходи до моніторингу і впровадження нововведень в організації.
 • Розподіл повноважень в управлінні підрозділом, розроблення проектів делегування повноважень в управлінні підрозділом, організовування виконання функціонально зв’язаних дій та колективних зусиль членів групи.
 • Методи і засоби підтримування належного рівня якості послуг, захисту споживача від неякісних послуг, аналізування причин рекламацій і запобігати їх виникненню.
 • Інструменти і важелі організації господарських зв’язків

Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Навики використання стандартних методик і інформаційних систем, аналізування і розрахунку економічних показників діяльності організації, підрозділів.
 • Навики оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; проведення моніторингу основних конкурентів організації.
 • Уміння проведення розрахунків продуктивності праці й обґрунтовування заходів щодо її підвищення.
 • Навики впровадження раціональних схем планування та організації робочих місць, структурування завдань відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання.
 • Здатність готувати засновницькі документи та реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм господарювання згідно з чинним законодавством.
 • Здатність обирати оптимальні варіанти співпраці з суб’єктами зов­нішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, встановлювати та підтримувати взаємовідносини з іншими організаціями.
 • Здатність брати участь у доборі, оцінюванні, найманні, розвитку та вивільненні кадрів підприємства (підрозділу) згідно з трудовим законодавством.
 • Навики провадити облік кадрів, визначати структуру колективу та розраховувати його чисельність.
 • Уміння добирати та впроваджувати ефективні заходи мотивування в колективі, використовуючи діючу систему мотивації.
 • Навики вибору критеріїв оцінки суб’єктів діяльності, здійснення процедури ефек­тивного, об’єктивного, поточного та заключного оцінювання виконання роботи.

Практичні навички з предметної області

 • Уміння розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності, проекти бізнес-плану.
 • Навички поєднання усіх видів ресурсів, організовування колективної праці по досягненню місії організації.
 • Уміння використання ефективних систем мотивації та оплати праці, підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
 • Уміння оперативного регулювання та диспетчеризації діяльності, оперативного контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології.

Загальні уміння та навички

 • Здатність проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використо­вувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності.
 • Навички добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності.
 • Навички дотримуватися етики ділового спілкування.
 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Здатність нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи.
 • Здатність розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.
 • Навички систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.

Професійні профілі випускників

Випускники із кваліфікацією бакалавр з менеджменту можуть працювати на низовому рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм. Професійна діяльність бакалавра професійного спрямування „Менеджмент” на первинних посадах полягає у: – реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці; – прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень; – оперативному управлінні первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління; – керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

Професійний профіль – агент з організації туризму

Здійснює діяльність з просування і реалізації безпосередньо туристам туристичного продукту, сформованого тур оператором. Надає послуги з розміщення, харчування, перевезення, екскурсійного, інформаційного та іншого обслуговування, необхідного для реалізації туристичного продукту туроператора. Формує екскурсійне обслуговування туристів, яке включає організацію всіх видів екскурсій, відвідування музеїв, виставок, об’єктів соціального характеру та інших екскурсійних об’єктів, передбачених умовами екскурсії.

Професійний профіль – торговельний агент

Представляє інтереси двох або декількох виробників товарів. Агент організує збут товарів від імені виробника. Виконує одну або кілька таких функцій: виявлення потенційних клієнтів, налагодження комунікацій, реклама, збут, організація обслуговування, збирання інформації і розподіл ресурсів. Професійний профіль – фахівець з найму робочої сили Згідно з трудовим законодавством бере участь у доборі, оцінюванні, найманні, розвитку та вивільненні кадрів підприємства (підрозділу). Формує резерв кадрів, визначає структуру колективу та формулює вимоги до претендентів на кожну посаду. Визначає джерела та засоби залучення персоналу. Веде облік та аналізує використання робочого часу. Розраховує показники плинності кадрів, аналізує її причини та впроваджує заходи щодо стабілізації колективу Обґрунтовує засоби фахового зростання кадрового потенціалу для підвищення його кваліфікації.

Випусковою кафедрою даного напряму підготовки та спеціальності є Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності та Кафедра менеджменту організацій.

Сторінка кафедри «Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності» в електронній енциклопедії Львівської політехніки.

Сторінка кафедри «Кафедра менеджменту організацій» в електронній енциклопедії Львівської політехніки.

Фотогалерея

Site made